Cán bộ giáo viên trường mầm non Trà Giang vệ sinh môi trường phòng chống dịch bênh